top of page

פתיחת תיק בהוצאה לפועל  

 

 

לעיתים קרובות, אדם זוכה בפס"ד בביהמ"ש/ביה"ד שמחייב לשלם כספים או שמחייב אדם או גוף לבצע פעולה מסוימת, ובחלק מן הפעמים החייב מתחמק מחיובו ומכאן הזוכה שלטובתו ניתן פס"ד עותר להוצאה לפועל בכדי לאכוף את החיוב.

זוכה הוא אדם, חברה ו/או תאגיד/ עמותה  המחזיק בפס"ד או צ'ק (המחאה), משכון/משכנתא, שטר חוב, חשבונות ו/או כל מסמך אחר

המחייב את החייב לשלם או לעשות פעולה כלשהי עבור הזוכה.

 


 

מה רשימת התיקים שניתן לפתוח בהוצאה לפועל ?

 • פתיחת תיק מזונות

 • פתיחת תיק משכון/משכנתא

 • פתיחת תיק פס"ד כספי

 • פתיחת תיק פס"ד צו עשה (לא כספי)

 • פתיחת תיק תובענה/תביעה על סכום קצוב

 • פתיחת תיק על שטרות/צ'קים, המחאות, שטרי חוב
   

מתי ניתן לפתוח תיק בהוצאה לפועל ?

 1. במידה וצוין בפס"ד תאריך לתשלום ובמידה והחייב לא שילם את החוב עד אז ניתן לפתוח תיק בהוצאה לפועל.
   

 2. במידה ובפס"ד נכתב שיש לשלם לאלתר ניתן לפתוח את התיק באופן מיידי. 
   

 3. במידה ופס"ד ניתן בהיעדר החייב ונרשם שעל הזוכה להמציא את פס"ד לחייב, ניתן לפתוח תיק הוצאה לפועל 30 ימים מיום אישור המסירה של פס"ד לידי החייב.
   

 4. בתיקי מזונות ניתן לפתוח תיק רק לאחר שחלף מועד תשלום ראשון מתוך התשלומים שהחייב היה אמור לשלם ולא שילם בפועל.
   

 5. במידה ולא נרשם בפס"ד תאריך קבוע לתשלום ניתן לפתוח תיק בהוצאה לפועל בתוך 30 ימים ממתן פס"ד.

 

מסירת אזהרה לחייב

לאחר פתיחת תיק הוצאה לפועל, נשלחת אזהרה לחייב המודיעה לו כי נפתח כנגדו תיק הוצאה לפועל ובמידה ואין ביכולתו לשלם את החוב במלואו הוא רשאי להתייצב לחקירת יכולת בפני רשם הוצאה לפועל בתוך תקופת האזהרה.

מהי חשיבות מסירה אזהרה לחייב ?

ללא המצאה מלאה של האזהרה לחייב לא ניתן להתחיל בהליכי הוצאה לפועל כנגד החייב ולרבות: עיקול מטלטלין, עיקול מקרקעין, עיקול רכב, עיקול משכורת, עיקול נכסי החייב כולל צד ג', עיקול חשבון בנק, הליכי פינוי, חקירת יכולת ולאחר מכן הגבלות ולרבות אי חידוש דרכון, אי חידוש רישיון נהיגה ועוד.
 

רק לאחר שהאזהרה נמסרת בצורה מלאה לחייב וחלפו מניין הימים בחוק רשאי הזוכה להתחיל לנקוט בהליכי הוצאה לפועל כנגד החייב. 

מה עושים במקרה שלא ניתן לאתר את החייב ?

מבצעים תחליף המצאה, כלומר ניתן לבקש להמציא לחייב באחת מהדרכים הבאות:
 

 • פרסום נוסח אזהרה בעיתונים יומיים.

 • תליית נוסח אזהרה על לוחות ביהמ"ש.

 • תליית נוסח אזהרה באזור הידוע כמקום עסקו או מגורי החייב.

 • כל דרך שנראית לר' הוצאה לפועל.
   

מה עושה חייב שאינו מסכים עם הליכי הוצאה לפועל ?

החייב יכול לנקוט בפעולות הבאות: במקרה של בקשה לביצוע שטר/תביעה על סכום קצוב עליו להגיש התנגדת מנומקת. במקרה של בקשת ביצוע של פס"ד עליו להגיש בקשה מנומקת לעיכוב הליכים.

בשני המקרים ההליכים יעוכבו והתיק יעבור לביהמ"ש המוסמך.  

כאשר מדובר בבקשה לביצוע שטר על החייב להגיב בתוך 20 ימים מקבלת האזהרה ואילו כאשר מדובר בבקשה לביצוע פסק דין /תביעה על סכום קצוב עליו לעשות כן בתוך 30 ימים מקבלת האזהרה.
 

מה עושים במקרה שקיים חשש שהחייב יבריח נכסים או יסכל את ביצוע פס"ד או יברח מהארץ ?
 

ניתן להגיש בקשה לר' הוצאה לפועל לנקיטת הליכים לפני מסירת אזהרה ואולם הבקשה צריכה להיות מבוססת.

 

האמור לעיל מהווה תמצית ואינו מהווה בשום אופן ייעוץ משפטי וכל מקרה נדון לגופו ומומלץ להיעזר בשירותי עו"ד המתעסק בתחום  

תודה,פרטיך נשלחו בהצלחה

bottom of page