top of page

ינואר 2017

 איחוד תיקים בהוצאה לפועל   

חייבים רבים בהוצאה לפועל, בוחרים באפשרות להסדיר החזר חובות באמצעות הגשת בקשה למתן צו לאיחוד תיקים במסגרתה נפתח תיק איחוד שמאחד את כל תיקי ההוצאה לפועל ולטובתו מעביר החייב תשלום אחד חודשי קבוע וממנו מחולקים ליתר הזוכים בתיקי ההוצאה לפועל.

כתוצאה מכך, החייב למעשה מסדיר את כל חובותיו הכלולים באיחוד תיקים באופן מרוכז ובצורה שאינו נדרש לעמוד בהליכי הוצאה לפועל פרטניים ו/או דרישות בתיקי ההוצאה לפועל שנפתחו כנגדו.

 

מהם הקריטריונים לבקשת איחוד תיקים ? 

 • מילוי שאלון ובמסגרתו לעמוד בדרישות להמצאת מסמכים שונים.

 • הפקדת עירבון בלשכת הוצאה לפועל בסך 3% מסה"כ החובות ועליו לשלם מדי חודש 3% מיתרת חובותיו עד להחלטה למתן צו איחוד תיקים.

 • צילום תעודת זיהוי וספח.

 • עותקי הבקשה כמספר הזוכים בתיקי הוצאה לפועל.

 • לרוב רשם הוצאה לפועל יורה על עיכוב יציאה מהארץ כתנאי למתן צו איחוד ועל רשם ההוצאה לפועל להיווכח כי החייב יוכל לפרוע את חובותיו במסגרת המועדים המקסימליים הקבועים בחוק.

? היכן תוגש הבקשה לאיחוד תיקים

 1. בלשכה בה מתנהלים רוב התיקים של החייב בהוצאה לפועל ובתיק בו קיים החוב הגבוה ביותר ומהסוג שיכול להיות כלול באיחוד תיקים.

 2. אם לחייב מס' תיקים שווה בשתי לשכות הוצאה לפועל או יותר, הבקשה תוגש בלשכה בה קיים החוב הגבוה יותר.

 3. החייב יכול לבקש שהתיק יתנהל בלשכת הוצאה לפועל הסמוכה למקום מגוריו.

אילו חובות אינם נכללים במסגרת הבקשה לאיחוד תיקים ?

 • תיק הוצאה לפועל מזונות.

 • תיק הוצאה לפועל משכון/משכנתא.

 • תביעות כספיות המתנהלות בביהמ"ש /ביה"ד.

 • חובות הנגבים ע"י מרכז גביית קנסות למשל: קנסות פליליים  וחובות מס 

 • תיקי הוצאה לפועל שהועברו לבירור משפטי לפי סעיף 81 א(ג) לחוק ההוצאה לפועל.

מהם המועדים והסכומים בעת הגשת בקשה למתן צו איחוד תיקים?

 • אם סכום החובות אינו עולה על 20,000 ₪ - שנתיים.

 • אם סכום החובות נע בין 20,000 ₪ - 100,000 ₪ - 3 שנים

 • אם סכום החובות עולה על סך 100,000 ₪- 4 שנים

האם לאחר מתן צו לאיחוד תיקים מתקיים עיכוב הליכי הוצאה לפועל ?

ניתן להגיש בקשה לעיכוב הליכים או שרשם הוצאה לפועל מיוזמתו יחליט על כך והוא רשאי להתנות בכך שהחייב יעמוד בתשלום או במתן ערובה לפי שיקול דעתו של ר' הוצאה לפועל.

האם בקשת איחוד תיקים מאושרת באופן אוטומטי ?

בסמכות רשם הוצאה לפועל ליתן צו לאיחוד תיקים.
צו של ראש הוצאה לפועל המאשר את הבקשה לאיחוד תיקים לא ניתן באופן אוטומטי.

ר' הוצאה לפועל רשאי לדחות הבקשה לאיחוד תיקים אם נתקיים אחד מהקריטריונים הבאים:

 

 • החייב מסר בבקשה ובמסמכים או במהלך חקירת יכולת, פרטים כוזבים או העלים פרטים.

 • החייב לא גילה את מלוא המידע שלנכסיו ו/או פירוט מלא של חובותיו.

 • לאחר שהחייב הגיש הבקשה לאיחוד תיקים, התברר שקיבל על עצמו חיוב כספי או הוציא הוצאה כספית שלא לצרכיו החיוניים ושל משפחתו או שלא לצורך ייצור הכנסה שממנה אמור לפרוע את חובותיו.

 • נפתח נגד החייב תיק נוסף לאחר שהגיש את בקשת האיחוד והחייב לא הודיע בכתב לר' הוצאה לפועל שבלשכתו הוגשה הבקשה מיד לאחר שנודע לו. 

  מתי יבוטל הצו למתן איחוד תיקים ?

לפי סעיף 74 טו לחוק הוצאה לפועל בסמכות ר' הוצאה לפועל לבטל את צו לאיחוד תיקים בין היתר במקרים הבאים:

 • קיים יסוד סביר להניח כי החייב יעשה מעשה כדי לסכל את הצו.

 • החייב לא ממלא אחרי תנאי הצו ובין היתר תשלומו בהתאם למועדים בחוק. 

 • החייב סירב ללא טעם סביר לשתף פעולה עם הממונה.

 • שינוי בנסיבות.

 • התווסף תיק הוצאה לפועל שהחייב לא יכול לפרוע אותו בשיעורים שנקבעו.

 • נתקיים אחד מהתנאים לפי סעיף 74 י לחוק הוצאה לפועל, תשכ"ז- 1967.

מה עושה חייב שאינו עומד בקריטריונים שלעיל במסגרת הבקשה למתן צו איחוד תיקים ?

חייב שאין ביכולתו לפרוע את חובותיו לפי המועדים כאמור לעיל יופנה במקרה כזה למסלול "חייב מוגבל באמצעים"

 

האמור לעיל מהווה תמצית ואינו מהווה בשום אופן ייעוץ משפטי וכל מקרה נדון לגופו ומומלץ להיעזר בשירותי עו"ד הוצאה לפועל מוסמך העוסק בתחום  

תודה,פרטיך נשלחו בהצלחה

bottom of page