top of page

ינואר 2017

פשיטת רגל - כל השאלות והתשובות

 

מיהו חייב בפשיטת רגל?

לפי פקודת פשיטת הרגל, החייב הנו אדם מעל גיל 18 שחובותיו אינם פחותים מ17,481 ₪ (משתנה משנה לשנה) ללא הבדל באזרחות ובין שמקום מושבו בישראל או לא בישראל ואשר בזמן שהוא עשה או נעשה לו מעשה פשיטת רגל נתקיימו אחת מהאפשרויות הבאות: הוא עצמו גר בישראל, היה גר בישראל או היה לו בה מקום מגורים, ניהל עסקים בישראל או היה חבר בחבר בני אדם או שותפות שניהלה עסקים בישראל.

 

מהו מעשה פשיטת רגל?

סעיף 5 לפקודת פשיטת הרגל מגדירה מספר אפשרויות המהווים "מעשה פשיטת רגל".

הברחת נכסים במרמה, העברה או שיעבוד נכס תוך העדפת מרמה בין בישראל ובין בחו"ל. התחמקות מנושים ולרבות כך שהוא עזב את הארץ או בהיותו בחו"ל בחר להישאר שם, עזב את ביתו ו/או מקום עבודתו, ניסה להתבודד בכדי למנוע התקשרות נושים עמו. עוקל נכס מנכסיו ונמכר בהוצאה לפועל עפ"י צו ביהמ"ש. החייב הודיע לאחד הנושים שלו שהוא מפסיק לעמוד בתשלום חובותיו לזמן מסוים או לצמיתות.

 

האם נושה יכול להגיש בקשת פשיטת רגל לחייב?

סעיף 7 לפקודת פשיטת הרגל מאפשר לנושה להמציא לחייב התראת פשיטת רגל ובתנאי שהחוב לא יפחת מ87,400 ₪ (משתנה מעת לעת), החוב הוא סכום קצוב שיש לשלמו מיד או בעתיד לפי מועד שנקבע, מעשה פשיטת הרגל שעליו מסתמכת הבקשה אירע תוך 3 חודשים לפני הגשתה, מקום מושבו של החייב הוא בישראל או שבשנה לפני שהגיש את הבקשה גר בישראל או שניהל עסקים בישראל בעצמו או ע"י מורשה מטעמו או שותפים. 

 

מהו צו כינוס נכסים ?

בית המשפט רשאי על בסיס בקשת פשיטת הרגל של הנושה או החייב ליתן צו כינוס לצורך הגנה על נכסיו של החייב, דהיינו "צו כינוס". כאשר בפועל צו זה יוצר עיכוב הליכים לרוב בבהוצל"פ.

 

מהי פעולת צו כינוס?

מרגע שניתן צו כינוס אזי הכונס הרשמי הסמוך לבית המשפט שבו הוגשה בקשת פשיטת הרגל הוא הכונס נכסים של החייב ובאין הוראה אחרת בפקודת הפש"ר נושים אשר רוצים להגיש תביעה נגד החייב בגין חוב בר תביעה לא יכולים לעשות זאת ללא רשות בית המשפט.

 

מהו עיכוב הליכים בפשיטת רגל?

מרגע שהוגשה בקשה לפשיטת רגל רשאי בית המשפט לעכב את ההליכים המשפטיים וכן כל הליך אחר עפ"י דין כנגד החייב.

 

מהי הצעת פשרה לפי סעיף 19א לפקודת פשיטת הרגל?

חייב שסך חובותיו עולים על 34,963 ₪(מתעדכן מדי שנה) רשאי לפנות לבית המשפט לאשר הצעת פשרה או הסדר אחר עם הנושים שבה שולמו לפחות 30% מכל חוב גם במקרה שלא הוגשה בקשת לפשיטת רגל או טרם ניתן צו כינוס.

 

מיהו הנאמן?

לרוב הינו מנהל מיוחד שהינו עו"ד או רו"ח המתמנה ע"י כונס הנכסים הרשמי, תפקידו לממש את נכסיו של החייב ולחלק את תמורתם לנושים השונים וזאת עפ"י סדר הקדימות הקבוע בדין. הנאמן צריך לחקור את הסיבות לכך שהחייב הגיע לפשיטת רגל, כמו כן עליו לברר באם החייב מנסה להבריח ו/או להעלים נכסים מהנושים. הנאמן הוא זה שבודק ומכריע בתביעות החוב שמגישים הנושים מפושט הרגל.  

כינוס אסיפת נושים

לאחר מתן צו הכינוס, מכונסת ע"י הכונס הרשמי אסיפת נושים של חייב. באסיפת הנושים הם מחליטים בדבר העתיד של הליך הפש"ר והמשכו. כונס הנכסים הרשמי מציע בד"כ עו"ד או רו"ח אשר ישמש כנאמן לנכסיו של החייב.

 

תביעת חוב בפשיטת רגל

נושה רשאי להגיש תביעת חוב כנגד החייב בתוך 6 חודשים מיום מתן צו הכינוס. הסמכות להארכת מועד להגשת תביעת חוב לכונס הרשמי או לנאמן שצריכים לנמק בטעמים מיוחדים מדוע יש להאריך המועד.

 

פס"ד מזונות בפשיטת רגל

מרגע שניתן צו כינוס, קיימת האפשרות למי המחזיקה פס"ד לתשלום דמי מזונות כנגד החייב להגיש בקשה לקביעת קצבה. בשנת 2014 תוקן הסעיף בפקודה כך שחלה על החייב שהגיש בקשת פשיטת רגל להודיע באופן אישי לזוכה עפ"י פס"ד המזונות אודות צו כינוס שניתן לו וכן להודיע כי נתונה בפניה האפשרות להגיש תביעת חוב.

 

מיהו בית המשפט המוסמך לדון בפשיטת רגל?

בית משפט המחוזי במקום המגורים או עסקיו של החייב ובדן יחיד.

 

האם זוכה יכול להגיש בקשת פשיטת רגל כנגד חייב?

אכן כן, לזוכה קיימת האפשרות להגיש בקשת פשיטת רגל לחייב ובלבד שסך החובות שלו הינם מעל 87,400 ₪ (הסכומים מתעדכנים מעת לעת).

 

מי אינו יכול לפנות להליך של פשיטת רגל?

תאגידים, חברות, קטינים, עמותות ואגודות שיתופיות.

 

מהי האגרה אותה צריך לשלם בפתיחת תיק פשיטת רגל?

נכון לרגע זה 1600 ₪ אשר ישולמו לכונס הנכסים הרשמי. 

 

האם פקודת פשיטת הרגל חלה גם על עזבונות?

פקודת פשיטת הרגל חלה גם על עיזבונות בין אם החייב נפטר ובין אם עזבונו חדל פירעון.

 

מה קורה שבני זוג הינם חייבים?

כיום ניתן להגיש בקשה משותפת ואולם צריכים לעמוד בקריטריונים שונים. בכל מקרה, האגרה תשולם בנפרד.

 

מהן ההגבלות ו/או החובות שחלות על המבקש בקשת פשיטת רגל בהינתן צו כינוס?

איסור צו עיכוב יציאה מהארץ וזאת עד לסיום הליכי פשיטת הרגל, נרשמות הערות על הנכסים של החייב, על חייב לעמוד בצו התשלומים החודשי ולמלא דוחות דו חודשיים אודות הוצאותיו והכנסותיו. בנוסף, החייב הופך להיות לקוח מוגבל בבנק (לא יכול לפתוח חשבון בנק ולהשתמש בצ'קים) אינו יכול להשתמש בכרטיס אשראי אלא אם קיבל אישור לכך מהמנהל המיוחד, אינו רשאי לייסד חברה או תאגיד וגם לא יכול להתמנות כדירקטור בחברה. כיום ניתן במסגרת הליכי הפש"ר לקבל כרטיס חיוב מיידי בתנאי שהחייב נמצא בזכות בחשבון הבנק שלו.

 

מהן הזכויות העומדות לטובת מבקש הבקשה לפשיטת רגל בהינתן צו הכינוס?

ביטול ההגבלות על חידוש רישיון נהיגה, זכות לפתוח חשבון עו"ש  אך רק ביתרת זכות וללא קבלת אשראי, אי מתן האפשרות לפתוח בהליכים משפטיים חדשים כנגד החייב מלבד ההליך הפלילי או ברשות ביהמ"ש, עיכוב הליכים ולרבות הליכי הוצל"פ כנגד החייב.

 

מהו צו התשלומים?

בהתאם לפקודת הפש"ר לביהמ"ש הסמכות לקבוע צו תשלומים לחייב. כונס הנכסים הרשמי הוא זה שממליץ על גובה התשלום החודשי הראשוני. את צו התשלומים יש לשלם עד ל10 לכל חודש בכל סניפי בנק מזרחי טפחות.

 

מהם דוחות דו חודשיים?

בהינתן צו הכינוס על החייב להגיש מדי חודשיים דו"ח אודות הכנסותיו והוצאותיו ולרבות צירוף אסמכתאות. החייב צריך להראות שהוא נמנע מיצירת חובות חדשים. 

 

האם אפשר להיות עובד עצמאי במקביל להגשת בקשת הפש"ר?  

בעיקרון קיימת האפשרות בפני החייב המעוניין בכך להגיש בקשה מנומקת ומבוססת היטב ובכפוף לקריטריונים שונים. על החייב לקחת בחשבון כי היענות לבקשה זאת יכולה או עלולה (תלוי בעיני המתבונן) להגדיל את צו התשלומים החודשי.

מה קורה כאשר החייב מוזמן לחקירה אצל הכונס הנכסים הרשמי ו/או המנהל המיוחד ואינו מופיע ללא הצדקה?

ביהמ"ש רשאי לפי בקשת כונס הנכסים הרשמי ולאחר שנתן לחייב הזדמנות לטעון טענותיו לדחות את הבקשה לפשיטת רגל ולבטל את צו הכינוס (בהנחה שבקשת הפש"ר הוגשה בידי החייב) וכן צו עיכוב ההליכים.

 

מהו תפקיד כונס הנכסים הרשמי?

לצורך הכנת חוות הדעת לביהמ"ש אודות החייב אזי לכונס הנכסים הרשמי מוקנית הסמכות לערוך חקירה מקיפה בענייניו של החייב ולרבות בדיקת הכנסותיו, הוצאותיו, נכסיו וחבויות שלו.  

 

תסקיר הכונס הרשמי

הכונס הרשמי באמצעות המנהל המיוחד צריך להגיש לביהמ"ש לפחות 15 ימים לפני מועד הדיון תסקיר אודות התנהגות החייב, נכסיו, חובותיו והוצאותיו. העתק מהתסקיר מועבר גם לחייב.

 

מהי פעולת ההפטר?

צו ההפטר יפטור את פושט הרגל מכל בר תביעה בפשיטת רגל למעט חוב המגיע מהתחייבות להימנע מעבירה, קנסות, חוב שפושט הרגל יצר במרמה, חוב מזונות עבר. יש לציין כי לא כל פשיטת רגל מסתיימת בהפטר, למשל במצב בו מתגלה כי החייב מנצל לרעה את ההליך.

 

מהי תביעת חוב?

חוב או חובות עכשוויים או עתידים החלים על פושט הרגל ביום מתן צו הכינוס או שיחולו עליו לפני הפטרו עקב התחייבות שניתנה לפני מתן צו הכינוס.

 

מתי ניתן להגיש תביעת חוב?

נושה רשאי להגיש תביעת חוב בתוך 6 חודשים מיום מתן צו הכינוס.

 

האם פושט רגל יכול לתבוע?

לפי הפקודה, במידה ולפושט הרגל קיימים לזכותו תביעות אזי רואים אותם כאילו הומחו לנאמן וזה אמור לפעול במקומו.  

 

איסור פשיטת רגל נוספת

חייב שהוכרז פושט רגל על פי בקשתו וקיבל הפטר אינו רשאי להגיש בקשה נוספת לפשיטת רגל למעט אם חלפו 5 שנים מיום מתן צו ההפטר.

 

האם פושט רגל יכול לחזור בו מבקשת פשיטת הרגל?

לפי סעיף 19 לפקודת פשיטת הרגל אין חזרה מבקשה שהוגשה בין ע"י נושה ובין ע"י החייב אלא ברשות בית המשפט של פשיטת רגל.

 

האם שותפים בעסק יכולים להגיש בקשת פשיטת רגל?

קיימים לכך מס' קריטריונים ובין היתר נבדק באם החובות חופפים ויצירת החובות נובעת מאותה פרשה עובדתית.

 

*האמור לעיל מהווה תמצית ואינו מהווה בשום אופן ייעוץ משפטי וכל מקרה נדון לגופו ומומלץ להיעזר בשירותי עו"ד המתעסק בתחום.

תודה,פרטיך נשלחו בהצלחה

bottom of page