top of page

דצמבר 2016

בקשה להפטר בהוצאה לפועל


ביום 6.9.15 נכנס לתוקפו תיקון מס' 47 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז -1967 (מתן הפטר לחייב מוגבל באמצעים) תיקון זה נקבע כהוראת שעה למשך 3 שנים, דהיינו עד ליום 6.9.2018.
 

במסגרת התיקון לחוק, חייב אשר הוכרז "כחייב מוגבל באמצעים" במערכת הוצאה לפועל ועומד בתנאים אשר יפורטו להלן, זכאי להגיש בקשת הפטר אשר המשמעות היא מחיקת החובות בהוצאה לפועל וחובות שאינם במסגרת הוצאה לפועל. ההפטר מביא למחיקת חובות, מלבד חובות שאינם ברי הפטר כגון: דמי מזונות, משכנתא, נזק בלתי קצוב, חוב שנוצר במרמה וקנס פלילי או מינהלי. 
 

מטרת התיקון בחוק הינה לסייע לחייבים מוגבלים באמצעים אשר עומדים בתשלומים החודשיים וכלל אינם בעלי נכסים לקבל הפטר מחובותיהם כדי לאפשר להם לשקם את חייהם ולפתוח דף חדש.
 

מסלול זה מתנהל בהוצאה לפועל(או הרשות האכיפה והגבייה) כך שרשם הוצל"פ הינו הגורם השיפוטי המכריע ובידו נתון שיקול הדעת באם להיעתר לבקשת החייב למתן הפטר ובאם לאו. 
 

מהם התנאים להגשת בקשת הפטר בהוצאה לפועל?
חייב מוגבל באמצעים במשך 4 שנים - החייב הוכרז כ"חייב מוגבל באמצעים" ב4 השנים אשר קדמו להגשת הבקשה למתן הפטר. 

 

סכום החובות בהוצל"פ עד 800,000 ₪ - בעת הגשת בקשת ההפטר סך החובות לא עלה על 800,000 ₪ (כולל חובות שאינם בר הפטר, קרי, משכנתא, מזונות, קנס מינהלי או פלילי) ר' הוצל"פ בוחן את הבקשה ובמידה והחוב הכולל מעל 800,000 ₪ המשמעות היא כי לא יינתן הפטר בדרך ההוצאה לפועל.
 

תשלום עקבי של הצו התשלומים החודשי- במידה והחייב עמד בתשלום צו התשלומים החודשי באופן עקבי ב-3 שנים שקדמו למועד הגשת בקשת ההפטר. 
 

לא מתקיים הליך של החייב בפשיטת רגל- לא מתנהל כנגד החייב הליכי פשיטת רגל בביהמ"ש ולא הוגשה בקשה כלשהי תלויה ועומדת ולא קיים הליך שהסתיים במהלך ה5 שנים שקדמו להגשת בקשת ההפטר. 
 

לחייב אין נכסים בעלי ערך אותם ניתן לעיקול או מכירה או מימוש
 

מהם 5 השלבים במסלול ההפטר בהוצאה לפועל?
1.    הגשת בקשה ע"י החייב בלשכת הוצל"פ.
2.    פרסום ברשומות ומשלוח הודעות לכל הנושים- מבוצע ע"י הוצל"פ.
3.    לנושים נתונה תקופה של 90 ימים להגשת התנגדות למתן הפטר.
4.    דיון בפני ר' הוצל"פ –במעמד הצדדים.
5.    ר' הוצל"פ צריך להחליט באם להיעתר לבקשת הפטר ואם לאו. 

 

האם הוראת השעה חלה על חייבים שנפטרו? 
לא.

 

באילו לשכות הוצל"פ ניתן להגיש את הבקשה להפטר? 
ניתן להגיש רק ב-6 לשכות ההוצאה לפועל, את בקשת ההפטר יש להגיש במחוז בו מתנהל תיק האיחוד של החייב. 

 

עד מתי ניתן להגיש בקשת הפטר בהוצאה לפועל?
מדובר בהוראת שעה התקפה עד ליום 5.9.2018. 

 

האם ניתן לבקש נוכחות מתורגמן לשפות שונות(ערבית, אמהרית ורוסית)?
התשובה היא כן ויש לבקש זאת במעמד הגשת הבקשה למתן הפטר. 

 

האם החייב צריך לשלם במהלך התקופה שבין הגשת הבקשה למתן החלטה ע"י ר' הוצל"פ את צו התשלומים החודשי? 
במהלך כל השלבים על החייב למלא אחר כל החלטות ר' הוצל"פ ובכלל זה גם לשלם מדי חודש לפי צו התשלומים וזאת עד להודעה אחרת בגין צו ההפטר. חייב שאינו משתף פעולה מסתכן בכך שבקשת ההפטר יכולה להידחות בכל שלב.  

 

 

*האמור לעיל מהווה תמצית ואינו מהווה בשום אופן ייעוץ משפטי וכל מקרה נדון לגופו ומומלץ להיעזר בשירותי עו"ד המתעסק בתחום.

תודה,פרטיך נשלחו בהצלחה

bottom of page