top of page

ינואר 2017

סיום הליכי פשיטת רגל - הפטר

סיום הליכי פשיטת הרגל יכול לבוא במס' דרכים:

1. ביטול הליכי פשיטת הרגל עקב ניצול לרעה ע"י החייב.

2. במקרה של בקשת נושה לפשיטת רגל במצב של חוסר תועלת לנושים.

3. החייב או כונס הנכסים הרשמי בהתחשב בדו"ח הנאמן יכולים לבקש בקשה למתן צו הפטר מכל החובות ברי התביעה.

4. במידה ובוצעה הצעת הסדר מטעם החייב אשר אושרה ע"י ביהמ"ש.

 

מהו צו הפטר?

סעיף 69 לפקודת פשיטת הרגל קובע כי צו ההפטר יפטור את פושט הרגל מכל חוב בר תביעה בפשיטת רגל למעט:

חוב המגיע לפי התחייבות להימנע מעבירה או חוב המגיע למדינה בשל קנס.

חוב או חבות שנוצרו במרמה שפושט הרגל היה שותף לה או שויתר עליהם בדרכי מרמה.

חבות לפי פס"ד מזונות אלא אם ביהמ"ש הורה אחרת.

צו ההפטר יהווה ראיה חלוטה(דהיינו שלא ניתן לערער עליה) לפשיטת הרגל ולתקפות ההליכים בה ובכל הליך שיוגש נגד פושט רגל שהשיג צו הפטר, בדבר חוב שממנו הופטר בצו, רשאי פושט הרגל לטעון כי עילת התביעה אירעה לפני שהופטר.

צו ההפטר לא יפטור אדם שביום מתן צו הכינוס היה שותף עם פושט הרגל או שהיה עמו יחד נאמן מחוייב או קשור בחוזה או שהיה ערב או מעין ערב לו.

 

מהם הסייגים למתן הפטר? 

לפי סעיף 63 לפקודת פשיטת הרגל במידה ופושט הרגל הואשם והורשע בעבירה עפ"י הפקודה או הוכחה עובדה מהעובדות שבסעיף 63 (ב) לפקודה רשאי ביהמ"ש להחליט כי ינהג לפי אחת מהאפשרויות להלן:

1. לא יינתן הפטר

2. ביהמ"ש יתלה את ההפטר לתקופה שימצא מתאימה.

3. יתלה את ההפטר עד שישולם לנושים דיבידנד של 50% לפחות.

4. ידרוש מפושט הרגל כתנאי להפטרו שיסכים למתן פס"ד כנגדו לזכות הכונס הרשמי או הנאמן על יתרת החובות ברי התביעה בפשיטת רגל שלא נפרעה עד יום ההפטר ולתשלום היתרה מתוך רווחיו העתידיים של פושט הרגל או מתוך נכסים שרכש לאחר שהוכרז פושט רגל לפי התנאים שיקבע ביהמ"ש. במצב זה לא יינקטו הליכי הוצל"פ לביצוע פסק הדין ללא רשות ביהמ"ש שתינתן על יסוד הוכחה שמאז הפטרו רכש פושט הרגל נכסים או הכנסה העומדים לתשלום חובותיו.

 

*האמור לעיל מהווה תמצית ואינו מהווה בשום אופן ייעוץ משפטי וכל מקרה נדון לגופו ומומלץ להיעזר בשירותי עו"ד המתעסק בתחום.

תודה,פרטיך נשלחו בהצלחה

bottom of page