top of page

וולפוביץ נ הכונר עיכוב הליכים בין בקשת לכינוס לצו כינוס 25850-11-16

ביהמ"ש נעתר לבקשת החייב והורה על מתן צו ארעי לעיכוב הליכי מאסר החייב בגין חוב מזונות עבר וזאת עד לשמיעת עמדת הכונס הרשמי לבקשתו של החייב למתן צו כינוס נכסים שהוגשה בתיק.

קיזוז כספי פנסיה חייב שנדרש להעביר לקופת הכינוס 13752-08-13

חב' מנורה מבטחים נתנה הלוואה לאדם כנגד הכספים הצבורים בקרנות השונות וקופות הגמל. לימים הוא הגיש בקשה למתן צו כינוס וביהמ"ש הכריע לטובת מנורה מבטחים שהיא רשאית לקזז את חוב החייב בגין ההלוואות מתוך כספי הפנסיה שנדרש להעביר לקופת הכינוס חרף העובדה שהגישה באיחור תביעת חוב ונדחתה עקב כך.

חייב אשר הגיש בקשה לפשיטת רגל ומתן צו כינוס והסתיר מהנאמן את עבודתו במשרד תיווך ולא דיווח על הכנסותיו מעבודה זאת בדוחות הכספיים ולפיכך הורה ביהמ"ש על ביטול הליכי פשיטת הרגל מאחר והחייב פעל בחוסר תום לב והיעדר שקיפות.

פסד ביטול פשר עקב מידע כוזב מחייב ניידק נ גולודריקה 46495-07-12

אישה נפצעה קשה בתאונת דרכים, מצבה הבריאותי והכלכלי התדרדר והגישה תביעה נ חב' ביטוח, נקלעה לחובות והתגרשה ובהסכם גירושין הוסכם כי תשלם לו את חובה מתוך כספי הפיצויים המיועדים להתקבל מחב' הביטוח. לימים, הגישה בקשת צו כינוס ובעלה לשעבר הגיש תביעת חוב בטענה שהוא בעל המחאת זכות על דרך השעבוד וביהמ"ש קבע כי הוא נושה רגיל וכי כל כספי הפיצויים יועברו לחייבת למעט סכום שהוצע על ידה לצרכי הפטר.

פיצוי נזק גוף בת דרכים בפשר 09-11-32333-898

פסקי דין מנחים

בנק ישראל - הפיקוח על הבנקים - הוראות רגולטוריות בתחום יחסי בנק-לקוח 2014

חידושים בזכויות הצרכניות השונות של הלקוח הבנקאי מול המערכת הבנקאית ובמטרה לחזק את מעמדו.

בסתקר ביטול פשר עקב חוב יחיד ואלימות במשפחה ME-14-11-15526-320

חייב הגיש בקשה לפשיטת רגל בגין חוב יחיד שנוצר עקב אלימות קשה במשפחה ונקבע ע"י ביהמ"ש שהחייב לא התאמץ להסדיר את החוב והזדרז להגיש בקשת פשיטת רגל מיד לאחר שנפתח נגדו תיק הוצל"פ מצד אשתו לשעבר וביהמ"ש קבע כי המשך הליכי פשיטת הרגל תהיה משום פגיעה קשה בתחושת הצדק ותקנת הציבור.

נגד חייב המצוי בהליכי פש"ר הושת צו תשלומים חודשי ע"ס 500 ₪ לטובת קופת הכינוס. הוגשה בקשה ע"י גרושתו להמשיך לבצע הליך גביית מזונות בהוצל"פ ע"ס 400 ₪ עבור בנם המתגורר בפנימייה או לקצוב לה מזונות מנכסי החייב עפ"י סעיף 128 לפקודה וביהמ"ש הגדיל את צו התשלומים החודשי לסך של 700 ₪ ומתוכו יוקצו סך של 300 ₪ לטובת המזונות.

ולטינה נ יבגני מזונות לפי הוצלפ או לפי פשר 30249-12-10

כנגד חייב בהוצאה לפועל הוטלה הגבלת רישיון נהיגה. המבקש הגיש בקשה לפשיטת רגל וביום בו ניתן צו כינוס כנגדו הגיש בקשה להסרת המגבלה לחידוש רישיון הנהיגה שלו וביהמ"ש המחוזי דחה את בקשתו ומכאן ערער לביהמ"ש העליון שקבל הערעור וקבע שההגבלה שהוטלה על החייב במסגרת הליכי הוצל"פ תוסר עם מתן צו הכינוס בהליכי פש"ר.

פסד עליון ביטול הגבלת רישיון נהיגה בהליכי פשר

תודה,פרטיך נשלחו בהצלחה

bottom of page